Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-Opdrachtnemer: Catacomben Studio’s, gevestigd te Bisschop Bekkerslaan, 80 te

Tilburg. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

62465961.

-Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer, mondeling,

schriftelijk, via een website van Opdrachtnemer of op andere wijze, het verzoek

heeft gedaan om tegen betaling diensten te verrichten/gebruik te willen maken

van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van

een duurovereenkomst.

-Overeenkomst: de wilsovereenstemming tussen Opdrachtgever en

Opdrachtnemer betreffende de dienstverlening door Opdrachtnemer.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden

niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen

te worden betrokken.

3. OFFERTES EN PRIJZEN

3.1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Deze offertes

zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is

slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door

Opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.

3.2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in publicaties van of namens

Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet.

3.3. Prijzen die Opdrachtnemer vermeldt, zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en

andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is

aangegeven.

3.4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zij

aannemelijk kan maken dat tussen het moment van de prijsopgave en uitvoering

van de overeenkomst prijsbepalende factoren zijn gestegen door niet

voorzienbare ontwikkelingen of niet aan opdrachtnemer toerekenbare

omstandigheden.

4. DIENSTVERLENING

4.1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in

overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,

heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten

door derden. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever geschieden.

4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren

van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor

de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van

de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra

kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te

brengen.

4.4. Opdrachtgever en al degenen van haar zijde dienen bij het uitvoeren van de

Overeenkomst de instructies van Opdrachtnemer op te volgen en zich aan haar

huisregels te houden. Bij het niet naleven van die instructies en/of huisregels is

Opdrachtnemer gerechtigd om het uitvoeren van de Overeenkomst op te

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de

gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. Opdrachtnemer zal overeenkomstig de specificatie van Opdrachtgever een

technisch verantwoorde geluidsopname vervaardigen. Opdrachtnemer levert de

geluidsopname aan Opdrachtgever op een CD met daarop “.wav” bestanden van

44.1 khz, 16 bit. Indien levering op een andere wijze dient plaats te vinden, dient

Opdrachtgever zulks voor de eerste opname te melden.

4.6. Het aanvragen van (muziek)licenties, het toetsen aan wettelijke- of

kwaliteitsnormen en/of het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van

juridische beschermingsvormen voor Opdrachtgever behoort niet tot de

werkzaamheden van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

4.7. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van een

geluidsopname wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te

stellen de laatste opnames van het project te controleren en goed te keuren.

Indien Opdrachtnemer, al dan niet in naam van Opdrachtgever, opdrachten of

aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden moet geven, dan dient

Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer zijn hierboven genoemde

goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een

behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden

te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de

Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden

beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de

hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of

kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover

tijdig inlichten.

6. GEHEIMHOUDING

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie

die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is

meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEBRUIK

7.1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom

-waaronder het merkenrecht en het auteursrecht- komen toe aan

Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden

door een depot of registratie, dan is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd,

tenzij anders is overeengekomen.

7.2. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte documenten,

opnames, composities en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn

uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet

zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd,

openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter beschikking van derden worden

gesteld.

7.3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor

zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt

gebracht.

7.4. De gemaakte werken in opdracht van Opdrachtgever kunnen door

Opdrachtnemer worden gebruikt voor reclame en promotionele doeleinden in

elke vorm.

8. BETALING

8.1. Na totstandkoming van de Overeenkomst vindt betaling van de begroting

plaats door Opdrachtgever. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

Betalingstermijn 1:

40% van het berekende (overeengekomen bedrag) plus eventuele overeengekomen kosten (externe huur apparatuur, extern ingehuurde sessie muzikanten)

Betalingstermijn 2:

60% van het berekende (overeengekomen) bedrag welke voldaan dient te worden voor overhandiging masters plus eventuele extra gemaakte kosten.

8.2. De eerste betaling (40%) dient direct bij opdrachtbevestiging te worden

voldaan, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een project

wordt pas definitief ingepland wanneer de eerste betaling is ontvangen.

8.3. Alle overige betalingen worden aan Opdrachtgever gefactureerd, in welk

verband de door Opdrachtnemer gehanteerde betalingstermijnen als fatale

termijn te gelden hebben.

8.4. Als Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit

handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever

naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige

vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle

kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde

kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van

rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15%

van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met

BTW.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de gehele

Overeenkomst is voltrokken en Opdrachtgever integraal heeft betaald.

9.2. Opdrachtgever heeft niet het recht onbetaalde goederen aan derden te

verpanden of in eigendom over te dragen.

10. ANNULERING

10.1. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk annuleren.

10.2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of ten dele annuleert, is hij

annuleringskosten verschuldigd volgens onderstaand schema:

a) Kostenloze annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot de 42e

kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal aanvangen;

b) bij annulering tot de 21e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal

aanvangen: 50% van de overeengekomen som;

c) bij annulering tot de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal

aanvangen: 75% van de overeengekomen som;

d) bij annulering op of na de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening

zal aanvangen: 100% van de overeengekomen som.

11. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN

11.1. Klachten over de werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen door

Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

voltooiing van de Overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan

Opdrachtnemer.

11.2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog

verrichten zoals is overeengekomen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat zulks

niet meer mogelijk of zinvol is geworden.

11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet

meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen

de grenzen van artikel 13.

12. OVERMACHT

12.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van

buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen

invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer

worden daaronder begrepen.

12.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien

de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat

Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3. In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer heeft

Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever

uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of renten kan doen

gelden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk

geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend

alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van

Opdrachtnemer langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht

om de Overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds

ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding

afgerekend.

12.4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting

als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet

tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld.

Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet

verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Opdrachtnemer en of derden

die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt

door tekortkomingen van Opdrachtnemer en/of (niet-)ondergeschikte

hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst,

tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van

Opdrachtnemer.

13.2. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor:

a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de

verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen

en/of nalaten van Opdrachtgever;

b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen

en/of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde (niet) ondergeschikte

hulppersonen en of anderen derden;

c) de geleverde prestaties van de door Opdrachtnemer op verzoek van

Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties;

d) Fouten in het materiaal, opnames en teksten die door de Opdrachtgever ter

hand zijn gesteld;

e) Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst

indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever,

zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke

gegevens/materialen;

f) Fouten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;

g) Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van

prijsopgaven van toeleveranciers;

h) Fouten in de opnames, composities of de tekst/gegevens indien

Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is

gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke

controle geen behoefte te hebben;

i) Fouten in de opnames, composities of de tekst/gegevens indien Opdrachtgever

het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaalde demo of proef

achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk demo of proef wel

waarneembaar zouden zijn geweest;

j) Taalkundige, tekstuele of grammaticale fouten.

13.3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de door

Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor/door Opdrachtgever geleden schade

en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de

overeengekomen som.

13.4. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder

begrepen doch niet beperkt tot gevolgschaden, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te

vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband

houden met de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever,

behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld

van Opdrachtnemer.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer verder voor alle

rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die

verband houden met zaken, rechten, informatie, die Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

14. ONTBINDING

14.1. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder

rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke

ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever -al dan niet

voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in

staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de

onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan

ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige

schadevergoeding zijn gehouden.

14.2. Bedragen die Opdrachtnemer heeft gefactureerd of zal factureren in

verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht

of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van

de ontbinding direct opeisbaar.

15. OVERIGE CONDITIES

15.1. Op de dienstverlening en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.